test
- Advertisement -ad image

ފުލުހުންގެ އިންސްޕެކްޝަނާއި ރޯލްކޯލް ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސްޕެކްޝަނާއި ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯލްކޯލް ފަށައިފިއެވެ.
މިއަދުން ފެށިގެން އެކި ދުވަސްތަކުގެ މަތިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އިންސްޕެކްޝަނާއި ރޯލްކޯލްއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، މުވައްޒަފުންގެ ޓާންއައުޓް ބެލުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްސްތައް ހަމަތޯ ބެލުމާއި އެތަކެތީގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ ގޮތުންނާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރާއި އޮޕަރޭޝަނަލް އިކުޕްމަންޓްސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ރިސޯސަސްއާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު އަދި އެކަމަޑޭޝަން އާއި ފެންޑާތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަނެކެވެ.

އެގޮތުން ރޯލްކޯލް ރަސްމީކޮށް މާލެ އޭރިއާގައި ފަށާފައިވަނީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން މަތީގެ އޮފިސަރުންގެ ރޯލްކޯލް އިންނެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ރޯލްކޯލްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޑެންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ކުރިއަށް ގެންދާ  މި ރޯލްކޯލްއާއި އިންސްޕެކްޝަން މާލޭ އޭރިއާގައި ހިމެނޭ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށީގެ އިތުރުން ފަސް ޕޮލިސް ރީޖަންގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގައި އެކި ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ