Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ބިލްތަކުގެ ލިސްޓް ފޮނުވައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކުގެ ލިސްޓް ސަރުކާރުން އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ ބިލުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 22 ބިލެއް ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ބިލު، ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލު، އަދި ޖޭއެސްސީގެ ބިލު، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު، ގާނޫނުލްއުގޫބާތައް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފަދަ މުހިންމު ބިލުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިބިލުތަކުގެ އިތުރުންވެސް މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ބިލުތަކާއި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ބިލުތަކެއްވެސް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 9 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ،

މި ފެށުނު ދެ ވަނަ ދައުރަށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރި ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް މިހާތަނަށް ފޮނުވާފައިވާ 9 ބިލަކީ..

1.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

3.ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

4.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 5.ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

6.ކުނި ނައްތާލުމާއި މެޖޭނުކުރުމުގެ ބިލު

7.ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 8.ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

9.ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުުމުގެ ބިލު

ގިނަ ބިލުތަކެއް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިމިވަނީ މަޖިލީހުން ކުރާނެ މަސައްކަރެއް ނެތިގެން މިއަަހރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ކުރުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ