- Advertisement -ad image

ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ކ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކައިރިން އިރުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ދޯންޏެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ވަނީ ލިބިފައި ކަމަށް ހާމަކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ