- Advertisement -ad image

އޮންލައިންކޮށް ހަދާފައިހުރި ގިނަ އައިޑީކާރޑު ތަކެއް ހުރުމުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ކާރޑުތައް ދޫކުރަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅައިގެން ހަދާނިމިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާރޑު ހަވާލުނުކުރެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކާރޑުތައް ހަވާލުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 އަކުން ހަވީރު 16؛00 އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަހުމީލާ އިބްރާހިމް ސޮއިކުރައްވަަ ނެރުއްވި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިތުރުން ޖޫން 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށްވެސް އެފަދަ ކާރޑުތައް އެ ޑިޕާޓުމަންޓުން ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ކާރޑުތަކާއި ބެހޭ އިތުރޔ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އެ ގަޑިތަކުގައި 3033200، 3033201، 3033202 އަދި 3033203 އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްވެސް ޑީއެންއާރުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް އައިޑީކާރޑު ހެދުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރީ ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެެން އޭރު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ