- Advertisement -ad image

ދައުލަތް އޮތީ ލައިގެން ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް ހާލަތުގައި: ތާރިގު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މަދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި މި ދައުލަތް އޮތީ ލައިގެން ކާނެ އެއްޗެއްވެސް ނެތް ހާލަތުގައި ކަމަށަ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ޓޮމްގެ ފޭސްބުކްގައި މިހެން ލިޔުއްވާފައި މިވަނީ ރައީސް އަމީން އަވަހާރަވި މައްސަލާއިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޗީފްއޮމްބަޑްސްޕާސަން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރަައްވައެވެ.
އެގޮތުން ޓޮމް ވިދާޅުވީ އަމީންދީދީ އަވަހާރަވި މައްސަލަ ބަލާ އޮފީސް މިވަގުތަށް އުވާލައްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އޮނިގަޑު 19 މިނިސްޓްރީން 13 ވަރަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކުޑަކުރައްވަން ޓޮމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ރައީސް ސާލިހު ގަބޫކު ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ދައުލަތް މިއޮތީ ލައިގެން ކާނެ އެއްޗެއްނެތް ހާލަތުގައި ކަމަށް ޓޮމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ