test
- Advertisement -ad image

ލިވާތުން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާތޯ، އަރަފާތު ދުވަހު، ދުއާކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ހައްޖާޖީންގެ ކިބައިން ޝަހީމް އެދިވަޑައިގެންފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލިވާތުން ގައުމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާތޯ އަރަފާތު ދުވަހު ދުއާކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހި ހާޖީންގެ ކިބައިން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ފުރަންފެށި ހަބަރާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ޝަހީމް ވިދާޅުވީ،  ލިވާތު ބާގައިގެ މީހުންނާއި އެއުރެންނަށް އެހީވާ މީހުންގެ ކިބައިން މި ގައުމުގެ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އަރަފާތު ދުވަހު ދިވެހި އެންމެހާ ހާޖީން ދުއާކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އަމާން ދަތުރަކަށް. ވަރަށް އުފާވޭ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހާޖީންނާގެން ދަތުރު ކުރާ މަންޒަރު ފެނުމުން.” ޝަހީމްގެ ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ވުޖޫދަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޝަހީމް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވިއިރުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ