- Advertisement -ad image

އާޒިމް ސަރުކާރަށް: ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ޖާގައެއް ނެތް، ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް މަދުކުރޭ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް މަދުކޮށް، ކޮންކްރީޓްއަށްކުރާ ހޭދެ މި ވަގުތައް މަޑުޖައްސާލުން މާމުހިންމު ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީ އެސްޓީ ބޮޑު ކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބި މީޑިއާތަކުން އެކަން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް ވިސްނުން ތިޔަހުރީ ރައްޔިތުންއަތުން އަތުލުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ކަންތައް ކުރަން މިވަގުތި ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް އާޒިމު ވިދާޅުވިއެވެ

ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ އެެކަން އަދި އެގޮތަށްކުރަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ