- Advertisement -ad image

ފިތުރު އީދާ އަޟްހާ އީދަށްވެސް އިތުރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ރައީސުލްޖުމޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވާފައިވާ ދެންނެވުމުގައި ވަނީ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދު ދުވަސްތަކަށް އެއް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެއި 5 ވަނަ ދުވަސް ވަނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަދި ޖުލައި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަސް އަދި ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާއި ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަސް އެއީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.ކަލަންޑަރު ބުނާ ގޮތުން ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ މެއި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހެވެ. މެއި 5 ވަނަ ދުވަސް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ފިތުރު އީދަށް 8 ދުވަސް ލިބެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ