- Advertisement -ad image

ފޮޓޯ: ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން މައްކާގައި ހުންނަ ކްލޮކް ޓަވަރ ދިއްލައިލުން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން މައްކާގައި ހުންނަ ކްލޮކް ޓަވަރ ދިއްލާލައިފިއެވެ. ކްލޮކް ޓަވަރ ދިއްލާލައިފާވާއިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. 21 އެޕްރީލްވާ ހުކުރު ދުވަހަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ