test
- Advertisement -ad image

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާއެރުވުން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އެރުވީ ފުރަވީރު މިއުޒިކް ޝޯވ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހަވާ އެރުވީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަޙައްދުގައެވެ.
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔައީ 5 މިނެޓެއްހާއިރަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ