- Advertisement -ad image

“ޢީދު އަލި” އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި “ފައްވާރާ” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

“ޢީދު އަލި” އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި “ފައްވާރާ” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ