- Advertisement -ad image

ކުލަބޮކިތަކުން މާލެ ސިޓީ ދިއްލާލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހައްޖު ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދަށް މާލޭގެ މަގުތައް ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެ ތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިއްލައިލާފިއެވެ. ބޮޑު އީދަށް މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި މަޖީދީމަގު އަދި ސޯސަންމަގުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން ބައެއް ބޮޑެތި މަގުތައް ވަނީ ދިއްލާލާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds