test
- Advertisement -ad image

‘ދަ މެރީނާ ކްރޮސްރޯޑްސް’ ފޮޓޯ ޝޫޓްއަކަށްދާން ވަރަށް ހިތްގައިމު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދަ މެރީނާ ކްރޮސް ރޯޑްސް އަކީ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ރަށްތަކެކެވެ. ދިވެހިންނަށް އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތިބެ ހިތްގައިމު އެތައް ރަހައެއް ހިމަނައިގެން ހެޔޮއަގެއްގައި އާއިލާ އާ އެކުގޮސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް މާލޭ ކައިރީގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ