- Advertisement -ad image

ޕަރީ ފެންގަނޑު ނުވަތަ ބޮޑު ފެންގަނޑު. މިއީ ޕަރީން ފެންވަރަން އައިސް އުޅޭތަނެއް.

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލ ގަމުގައި އޮންނަ ބޮޑު ފެންގަނޑު ނުވަތަ ޕަރީ ފެންގަނޑު. ކުރީގެ މީހުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ ޕަރީ ފެންގަނޑު މި ތަނަށް ކިޔަނީ އެ ފެންގަނޑުން ޕަރީ ފެންވަރާތީއެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަ
ކުރުމަށް ލ އަށް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މި ފެންގަނޑަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފޮޓޯ ނަގާލެވޭތޯ ވަރަށް ބަލާނެ. މިއީ ގުދުރަތީ ރީތި ކަން އިންތިހާއަށް ފެންނަ ހިތްގައިމު ތަނެއް.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds