- Advertisement -ad image

ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް- ދައުލަތަށް އާމުދަނީއެއްވެސް ހޯދެން އޮތީ ޔާމީންގެ ތަސައްވުރުން!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލެގައި އޮންނަ ފޭސް 2 އަށް ބުރިޖުން ފައިބައިގެން ދާއިރު އަންތަރީސްވާވަރުވެއެވެ. ރީތި ކޮށް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައި އޮތް ފޭސް 2 އަށް އަރައިލުމުން އަންނަނީ މުޅިން އެހެން ’ވައިބް’ އެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން މިފަދަ ސަހަރެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ. ކުތައް ވެރިން ވެރިކަން ކޮށްފި ހެއްޔެވެ.

ތަސައްވުރެއް އޮވެގެން ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގައުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވި ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީނު ކަން ދެބަސްވެވެން ނެތީ ހަމައެކަނި ފޭސް 2 އަކަށް ބަލައިލުމުންނޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ގައިމުވެސް އެކަން ޔަގީންކޮށް ބުނަން އެނގޭ އެއް ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމި ހަތަރު އަހަރު ފާއިތުވާން ކައިރިވެފައިވާއިރުވެސް އަލަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަސައްކަތެއް ނުފަށައި ކޮންމެ އިންތިހާބަކާ ދިމާކޮށް ހައުސިން ކޮންމެވެސް ބްލޮކޮކަށް މީހުން ވެއްދުމަށް މި ސަރުކާރުން އަވަސްވެ ގަންނާތީއެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ ސިޔާސަތެއް ފަށައިގެންވެސް މި އުޅެނީ ދައުލަތަށް މިވަގުތު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާއިރު މިހާރު އަނެއްކާވެސް ވިއްކަން މިފަށަނީ ރައީސް ޔާމީން ބިނާކޮށްދެއްވި ފްލެޓްތަކެވެ. އާދެ ވިނަރެސް ފްލެޓް މި ސަރުކާރުން އަޑު ހަރުކޮށް ކިއަސް މިއީވެސް މެދު ފަންތީގެ ދިވެހިންނަށް އަމިއްލަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ފއްޓަވާފައިވާ މުހިންމު މަޝްރޫއެކެވެ.

މި ފަދަ ބޯހިޔާވަހި ކަމަކަށް ރައްޔިތުން އަބަދު ބޭނުންވެފައިތިބޭއިރު މިހަަާރު ވިނަރެސް ފްލެޓް ބަލަން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 އެއްހަަާމީހުން ދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީ ގައުމުގެ އެކި ދިމާތަކުން ފެންނަން ހުރި އިރު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ބޯހިޔާ ވަހި ކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދާދެވުނު ވެރިއަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނު ކަމެވެ.

އެހެންވެންތާއެ! ވެރިކަން ނިމިގެން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމޭއިރުވެސް އެމަނިކުފާނު ފއްޓެވި ކަންކަން ނޫނީ ކުރެވޭ ނުވަތަ ހިނގާ މަޝްރޫއެއް ނުފެނނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ތަފާތު ވެރިއެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދުރު ވިސްނޭ ސިޔާސަތާއި ތަރައްގީ އަދިވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ