test
- Advertisement -ad image

ބޮލުން ހަންފޮޅެނީތަ، ހައްލަކީ ޑެލޮފިލް އެންޓި ޑޭންޑްރަފް ޝޭމްޕޫ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމާއި ހަންފޮޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އެކި ކަހަލަ ފަރުވާތައް ހޯދުމާއި އެކި ޝޭމްޕޫގެ އެކި ވައްތަރުތައްވެސް މީހުން ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްތަށިގަނޑާއި ގުޅޭ ރަނގަޅު ޝޭމްޕޫއެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ.

އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑެލޮފިލް މޯލްޑިވްސްއިން މިވަނީ ދިވެހިންގެ އިސްތަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އާ ޖާދޫއެއް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

ޤުދުރަތީ ގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ޑެލޮފިލްއިން މާރކެޓަށް މިހާރު ނެރެފައިވާ ގިނަ އުފެއްދުންތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ޑެލޮފިލްއިން މިހާރު މާރކެޓަށް ނެރެފައިވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޑެލޮފިލް ސިލްކީ ސުމޫތު ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ، ޑެލޮފިލް ޕިޔޯ ރިޕެއަރ ސަލްޕޭޓް ފްރީ ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ، ޑެލޮފިލް އެންޓި ޑޭންޑްރަފް ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ، ޑެލޮފިލް ކޮލާޖަން ހެއަރ މާސްކް، ޑެލޮފިލް ޕްރޮޓީން ޑަބަލް ޓްރީޓްމަންޓް ހެއަރ މާސްކް އަދި ޑެލޮފިލް ހެއަރ އޮއިލް ހިމެނެއެވެ. .

ޑެލޮފިލް އެންޓި ޑޭންޑްރަފް ޝޭމްޕޫ އެންޑް ކޮންޑިޝަނަރ

ކޮލާޖަންއިން މުއްސަނދި މި ފޯމިއުލާއަކީ ހަންފޮޅުމާއި ސޮރިއަސިސްފަދަ ބޮލުގެ ހަންގަނޑުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ހައްލެކެވެ. މީގެ ޕީއެޗް އަދި އެހެނިހެން މިނަރަލްތަކުގެ އެހީގައި ދެކަފިވެފައިވާ އިސްތަށިތަކަށް ފަރުވާލިބި ހިކިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުގެ އޮފުކަމާއި މަޑުކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ. އިސްތަށިތައް ގޮށްޖެހުމާއި ހަރުވުން ރަނގަޅުކޮށް ބަލަހައްޓަން ފަސޭހަވެއެވެ.


ޑެލޮފިލް ސިލްކީ ސުމޫތު ޝޭމްޕޫ އެންޑް ސިލްކީ ސުމޫތު ކޮންޑިޝަނަރ

މިއީ އިސްތަށިތައް ހަލާކުވެ، ކުރަކިވުން ފަދަ މައްސަލަތަކުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޝޭމްޕޫއެކެވެ.

ގްރީންޓީ އެސެންސްއިން މުއްސަނދިވެފައިވާ މި ޝޭމްޕޫގެ އެހީގައި އިސްތަށިގަނޑު ތާޒާކޮށް ބަހައްޓައިދީ ބޮލުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވުމުން ދުރުކޮށްދެ އެވެ. މި ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރގައި ޓީޓްރީ އޮއިލް ، އާރގަން އޮއިލް، ޕެޕަރމިންޓްވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަނޑުން މީރުވަސް ދުވުމަަށް އެހީތެރިވެއެވެ.

ޑެލޮފިލް ޕިޔޯ ރިޕެއަރ ސަލްފޭޓް ފްރީ ޝޭމްޕޫ

މި ޝޭމްޕޫއަކީ އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑުތައް ވަރުގަދަކޮށްދިނުމަށްއެހީތެރިވެދޭ ޝޭމްޕޫއެކެވެ. މި ޝޭމްޕޫގައި ގުދުރަތީ ތެޔޮ ހިމެނޭ ވިޓަމިންސް އާއި ޗެރީ ބްލޮސޮމްސް، އެމިނޯ އެސިޑް އަދި އާރގަން އޮއިލްއަކީ އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވުމުން ދުރުކޮށްދީ، އިސްތަށިތައް ވަރުގަދަކޮށް ތާޒާކޮށްދޭ ބާވަތްތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޑެލޮފިން ކޮލާޖަން ހެއަރ މާސްކް، ޑެލޮފިލް ޑަބަލް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮޓީން ހެއަރ މާސްކް އަދި ޑެލޮފިލް އާރގަން އޮއިލް ފޮރ ހެއަރ ހިމެނެއެވެ.

ޑެލޮފިލް ސިލްކީ ސުމޫތު ހެއަރ ކެއަރ ގިފްޓް ބޮކްސް:
( ޑެލޮފިލް ސިލްކީ ސުމޫތު ޝޭމްޕޫ+ ކޮންޑިޝަނަރ+ ޑަބަލްޓްރީޓްމަންޓް ހެއަރ މާސްކް+ އާރަގަން އޮއިލް)

ޑެލޮފިލް އެންޓި ޑޭންޑްރަފް ހެއަރ ކެއަރ ގިފްޓް ބޮކްސް:
( ޑެލޮފިލް އެންޓި ޑޭންޑްރަފް ޝޭމްޕޫ+ ކޮންޑިޝަނަރ+ ކޮލާޖެން ހެއަރ މާސްކް+ އާރގަން ހެއަރ އޮއިލް)

ޑެލޮފިލް ޕިޔޯ ރިޕެއަރ ސަލްފޭޓް ފްރީ ހެއަރ ކެއަރ ގިފްޓް ޕެކް:
( ޝޭމްޕޫ+ ކޮންޑިޝަނަރ+ ޑަބަލް ޓްރީޓްމަންޓް ހެއަރ މާރސްކް+ އާރގަން އޮއިލް)

ޑެލޮފިލްގެ ބާވަތްތައް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޑެލޮފިލް މޯލްޑިވްސްގެ ފޭސް ބުކް އަދި އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖަށް މެސެޖްކޮށްލުމުން އެކަންވާނެއެވެ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087853067252&mibextid=LQQJ4d

https://instagram.com/delofil.maldives?igshid=YmMyMTA2M2Y=

އަވަހަށް ނަތީޖާ ފެންނަ ޑެލޮފިލްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދަނީ އިޓަލީގަ އެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ބާތަތްތަކެއް ކަމަށް ޑެޑޮފިލްއިން ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ