- Advertisement -ad image

ރޯދަ ޝޮޕިންކޮށްލަން އެންމެ ސަޅީ ޑޫހޯމް އިނގޭ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކުރިއަށް މިއޮތީ ރޯދަމަހެވެ. އެމަހަކަށްޓަކައި އަހަރުމެން ދިވެހީން ދުރާލައި ނުހަނު ތައްޔާރީތައްވާ މަހެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެއް އަހަރުގެ ރޯދައިން އަނެއް އަހަރުގެ ރޯދައަށް ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަދަލުކޮށްލާ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ކޮށްލެވޭ ކަމެކެވެ.
އެއްތަނަކުން މި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދާލަން ބޭނުންނަމަ ދާންވީ ޑޫހޯމް ފިހާރަ އަށެވެ. ބަދިގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތެލި ތަށި ހިފާ ގެންގުޅޭ ރީތި ރީތި ސާމާނު ހެޔޮއަގެއްގައި ޑޫހޯމުން ގައިމުވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ޑޫހޯމުން ވިއްކާ މުދަލުން 10 އިންސައްތައިން ފެށިގެން 70 އިންސައްތަ އަށް ވަނީ ޑިސްކައުންޓް އަޅުވާފައެވެ.


ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްލަން ވިސްނާލިއަސް ޑޫހޯމަށް ވަނުމުން އެކިކަހަލަ ރީތި ލައިޓާއި ކާރޕެޓާއި ނުވިތާކަށް ބެޑް ޝީޓު އަދި ސްޓޯރޭޖު ބޮކްސްވެސް ލިބޭނެއެވެ.
ޑޫހޯމް ރޯދަ ގިވްއަވޭ އެއްވެސް ކުރިއަށްދާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހާއްސަ އިނާމެއް ދޫކޮށްލާނެއެވެ.
މިހާރު ޑޫހޯމްގައި ރޯދަ ސޭލް އަޅުވާފައި އޮތް އިރު ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ތުރުކީގެ ތެލި ސެޓު ތަކުން 15 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުންވެސް ބެޑްޝީޓް އިން 30 އިންސައްތަ އާއި 40 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބެއެވެ. ޑޫހޯމްގައި ވިއްކަމުންދަނީ ޑުބާއީ، ތުރުކީ އަދި އިޓަލީ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މުދަލެވެ.


ޑޫހޯމް ފިހާރަ ހުންނަނީ މާލޭގެ ޝަހީދު އަލީ މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. ރޯދައަށް ގޭތެރޭގެ ހިފައި ގެންގުޅޭ ސާމާނާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޝޮޕިންއެއް ކޮށްލަން ޑޫހޯމަށް ޖައްސާލަން ހަމަ ވަރަށް ސަޅިއެވެ.

https://instagram.com/dohome.mv?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ޑޫހޯމް އިން ވިއްކާ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ޑޫހޯމްގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖުން ލިބޭނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ