- Advertisement -ad image

މަހުގެ އަގުތައް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުފުލިފައި!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަމަޟާންމަހަކީ މަހުގެ ބާވަތްތައް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަހެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ދުވަސްތަކުގައި މަސް މާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގުތައް ހުންނަ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އެގޮތުން މިބަލާލަނީ ފުރަތަމަ ރޯދަ ދުވަހު މަސްމާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށެވެ.

މަސްވެރިން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މަހުގެ އަގުތައް އުފުލެނީ މަސްބާނައިގެން އަންނަ ދޯނިތައް ރޯދަ މަހު މަދުވުމުންނެވެ.

މަސް:
ކަނޑުމަސް 30 ރުފިޔާ އަށް ކިލޯއެއް
ގޮދާ 35 ރުފިޔާ އަށް ކިލޯ
ކަންނެލި – 40 35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯ
ދޮންމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް
މުށިމަސް 20ރ އަށް 3 މަސް
މާނިޔާމަހެއް 150-180 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ރިއްމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް
ރެހި 20-30 ރުފިޔާއަށް ޖޯޑެއް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ