test
- Advertisement -ad image

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހާއްސަކޮށް 12 އެވޯރޑެއް ދިނުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހާއްސަކޮށް 12 އެވޯރޑެއް ދިނުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި އެވޯރޑްތަކަށް ޓުއަރިސްޓުން ބައިތިއްބާ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް، ޓުއަރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މި އެވޯރޑްތަކަކީ:

1 އެވޯރޑް ފޯރ ސްޓާފް އެކޮމޮޑޭޝަން

2 އެވޯރޑް ފޯރ ސްޓާފް މީލްސް

3 އެވޯރޑް ފޯރ ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން/ އެންޓަޓެއިންމަންޓް

4 އެވޯރޑް ފޯރ ހެލްތް ކެއަރ

5 އެވޯރޑް ފޯރ ސޭފް ވޯރކް އެންވަޔަރމަންޓް

6 އެވޯރޑް ފޯރ ޕާރޗޭސް އޮފް ލޯކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް

7 އެވޯރޑް ފޯރ ލޯކަލް ކަލްޗަރަލް ޕާރފޯމަންސް

8 އެވޯރޑް ފޯރ ލޯކަލް މިއުޒީޝަން

9 އެވޯރޑް ފޯރ ލޯކަލް ޑީޖޭ

10 އެވޯރޑް ފޯރ ހަޔަސްޓް ޕެރިޓީ އޮފް ލޯކަލް ސްޓާފް

11 އެވޯރޑް ފޯރ ހަޔަސްޓް ނަމްބަރ އޮފް ފީމެއިލް ސްޓާފް

12 އެވޯރޑް ފޯރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ކެރިއަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން  ބުނީ މި އެވޯރޑްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާނީ މި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 1 ން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުންވެސް ޖުމުލަ މާރކްސް އެންމެ މަތިން ހޯދާ އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެވޯރޑް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ