test
- Advertisement -ad image

އެންމެފަހުން ސަލްމާންގެ ސެކިއުރިޓީ ދެ ގުނަކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ގޭންގްސްޓަރ ލޯރެންސްގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކާއި ގުޅިގެން ސަލްމާންހާންގެ ސެކިއުރިޓީ ދެގުނަކޮށްފިއެވެ.
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މުމްބާއީ ފުލުހުންގެ 10 އޮފިސަރުން ވަނީ ސަލްމާންގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމުގައި މިހާރު ހިމަނާފައެވެ.
ގޭންގްސްޓަރ ލޯރެންސްގެ ފަރާތުން އިންޒާރުގެ އީމެއިލްތައް ސަލްމާނަށް ލިބެމުންދާތީ އެ މައްސަލަ ވަނީ ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.
އެގޮތުން އޮފިޝަލް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކްގެ ދެ އޮފިސަރުންނާއި އަށް ކޮންސްޓަބަލުން ވަނީ ސެކިއުރިޓީ ޓީމުގައި ހިމަނާފައެވެ. ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ އެއްވެސް ސަޕޯޓަރަކަށް ސަލްމާންހާން ދިރިއުޅޭ ގެ ކައިރިއަށް ދިއުންވެސް މަނާކޮށްފައެވެ. އުމުރުން 57 އަހަރުގެ އެކުޓަރަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވައި ޕްލަސް ކެޓަގަރީގެ ސެކިއުރިޓީ އާއެކު ބްލެޓް ޕުރޫފު ކާރެއްވެސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ