- Advertisement -ad image

ފްރާންސްގެ މޮޑެލް މެރިން އެލް ހިމާ އިސްލާމްވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ފްރާންސްގެ މޮޑެލް އަދި ރިއަލިޓީ ޝޯ ސްޓާރ މެރިން އެލް ހިމާ އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފިއެވެ.
މެރިން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށް އޭނާގެ އިސްޓަރގްރާމްގައި ވަނީ އެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.
އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ކުރުމަށްފަހު މެރިން ވަނީ ގެފުޅަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށް އުމްރާއެއްވެސްކޮށްފައެވެ. އަދި ގުރުއާން ކިޔަވާ ބަލާ ދިރާސާ ކުރާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.
ފްރާންސަކީ މުސްލިމުންނަށް ގޮތްތައް ހެދުމުގައާއި އިސްލާމުދީނުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގައުމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ