- Advertisement -ad image

ސްކްއިޑް ގޭމްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން އުފައްދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ސްކްއިޑް ގޭމްގެ ދެވަނަ ސީޒަންއެއް ނިކުންނާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސްއަށް ރިލީޒް ކުރި ސްކްއިޑް ގޭމްއަކީ ހިޓެކެވެ. ސްކްއިޑް ގޭމް ލިޔެ، އުފެއްދި ހަވާން ޑޮންގ މިވަނީ މި ސީރީޒްގެ ސީޒަން 2 އާއި ގުޅޭ މުހުންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ސްކްއިޑް ގޭމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ބުނެފައިވަނީ ސީޒަން 1 ގެނެސްދިނުމަށަ 12 އަހަރު ހޭދަވި ކަމަށާއި އެކަމު މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު ޝޯގެ ލަގަބު ސްކްއިަޑް ގޭމަށް ލިބެން 12 ދުވަސް ވެސް ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ވަނީ ސްކްއިޑް ގޭމްގެ ދެވަނަ ސީޒަންއެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި ފްރަންޓް މޭންވެސް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ