- Advertisement -ad image

އާލިޔާ ބަޓް ބަނޑުބޮޑު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ އާލިޔާ ބަޓް ބަނޑު ބޮޑު ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްކޭންރޫމްގައި ތިބި ފޮޓޯއަކާއެކު މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. ރަންބީރު އާއި އާލިޔާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އާލިޔާ ބަނޑު ބޮޑުކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ދެ މީހުންނަށް އެކުގައި އަދި މާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ރަންބީރު ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ