- Advertisement -ad image

ބިހަށް ރައްކާތެރިވަމާ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަހަރުމެންނަށް އެނގިގެން އަދި ނޭންގިވެސް ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. މިފަހަރު މިކިޔައިދެނީ ފިޒީޝަން ޑރ މުހައްމަދު އަލީ ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ނަސޭހަތެކެވެ.
“ އެއްކޮތަޅަށް އެއްޗެހި އަޅަމުން ގޮސް ރޯ ބިހާ އެހެނިހެން ކާއެއްޗެހި އެއްކޮތަޅަށް އެޅުން ރަނގަޅެއް ނޫން “ ޑރ މުހައްމަދު އަލީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

‏އެގޮތުން ބައެއްފަހަރު ރޯބިހުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ޖަރާސީމު، އެހެނިހެން ކާއެއްޗެއްސަށް އަރާ، ބޭރަށް ހިންގާ ރޯގާ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވާ ކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވިއެވެ.

‏އަދި ރަނގަޅު ކޮށްލަންވެގެން ބިހުގެ ބޭރު ޑިޓަރޖެންޑެއްލައިގެން ދޮވުނަސް ކަމަކު ނުދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހެދުމުން ބިހުގެ ތޮށިގަނޑުގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ވިދުތައް ބޮޑަށް ހުޅުވި، ބޭރުގަ ހުންނަ ޖަރާސީމް ބިހުގެ އެތެރެއަށް ވަނުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށްވެސް ޑރ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

‏” ބިސް ގަންނައިރު ބިހުގެ ބޭރު ރީތި ބިސް ގަތުން އެންމެ ރަނގަޅީ “ ޑރ މުހައްމަދު އަލީ
ދިވެހިންނަކީ ކެއުމުގައި ބިސް ވަރަށް ގިނައިން ހިމަނާ ބައެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ކެއުމުގައި ބިސް ގިނައިން ހިމަނާއިރު މިއީ ސަމާލުކަންދޭންވީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ