test
- Advertisement -ad image

އެކަނިވެރިވާނަމަ ގިނައިން ފޮނި އެއްޗެހި ކާހިތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޗޮކްލެޓާއި/ނުވަތަ އައިސްކްރީމް ކައިގެން ގޭގައި އެކަނިވެރި ރެއެއް ހޭދަކުރުމަކީ ކުށްވެރިވާން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަނިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހަކުރު އެކުލެވޭ ކާނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދޭ ކަމަށް ދާދިފަހުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ޖާމާ ނެޓްވޯކް އޯޕަންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ލިޔުމުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަހެރިވާ މީހުން ސިކުނޑީގެ ކެމިސްޓްރީ، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދަށްވުމާއި، ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި، ކޮގްނިޓިވް ދަށްވުމާއި، ޓައިޕް 2 ހަކުރު ބައްޔާއި، އޮބެސިޓީ ފަދަ ދާއިމީ ބަލިތަކާ ގުޅިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިއާގެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރު އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަރްޕަނާ ގުޕްތާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޮބެސިޓީ އަކީ ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި “ބިންޖް” ކެއުމަކީ (އަވަސް އަވަހަށް ކާ ހިތްވުން) އެކަނިވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މެކޭނިޒަމެއް ކަމަށް ދެނެގަނެވިފައި ވީ ނަމަވެސް، ބޭނުންވީ މި އިހުސާސްތަކާއި އަމަލުތަކާ ގުޅިފައިވާ ސިކުނޑީގެ މަގުތައް އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައިންސްވެރިން ވަނީ ބްރެއިން ކެމިސްޓްރީ އަށް ބަދަލު އަންނަ ގޮތާއި ޕްރީމެނޯޕޯސަލް ބައިވެރިންގެ 93 ބައިވެރިންގެ އިޖުތިމާއީ ސެޓިންއަށް ބިނާކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ އިޝާރާތްތައް ޕްރޮސެސްކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެކަނިވެރިކަން ނުވަތަ އެކަހެރިކަން ތަޖުރިބާކުރި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެޓްގެ އިންސައްތަ ގިނަ ކަމަށާއި ކާބޯތަކެތީގެ ވަބާ އާއި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކެއުން ފަދަ ކެއުމުގެ އަހުލާގު ދަށެވެ.

ސައިންސްވެރިން އެމްއާރުއައި ސްކޭން ބޭނުންކޮށްގެން މީރު އަދި ރަހަގަދަ ކާނާގެ އެބްސްޓްރެކްޓް ފޮޓޯތަކަށް ބައިވެރިން އިޖާބަދިން ގޮތް ބެލި އެވެ. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެކަހެރިކަން ތަޖުރިބާކުރި މީހުންގެ ސިކުނޑީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަކުރު ކެއުމަށް އިޖާބަ ދިނުމެވެ. ހަމަ އެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރިއެކްޝަން ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“އިޖުތިމާއީ އެކަހެރިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ގުޅުމަށް އެދޭ ފަދައިން ކާބޯތަކެތީގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިދާނެ،” ގުޕްތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ