test
- Advertisement -ad image

އަނބު ތޮށި: ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަނބު ތޮއްޓަކީ އޭގައި ތަފާތު ރަހައެއް އެކުލެވޭ، ސިއްޙީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިއީ އެކި ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

މޭވާގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނބަކީ ހޫނު މޫސުމުގައި ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު މޭވާއެކެވެ. ބޮޑެވެ. މި މޭވާގެ ރަހަ މީރުވުމުގެ އިތުރުން މި މޭވާއަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ނިއުޓްރިއަންޓްސް ރައްކާކުރާ މޭވާއެކެވެ. އަދި މި މޭވާގެ ތޮށީގައި ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ދެވަނަ ވިސްނުމަކާ ނުލައި އަނބު ތޮށި އަހަރެމެން އުކާލާއިރު، އެއީ ގިނަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ، މުސްކުޅިވުން ވެސް މަޑުޖައްސާލާ ފަދަ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ވިޓަމިން އޭ، ސީ، ކޭ، ފޯލޭޓް، މެގްނީޒިއަމް، ކޮލިން، ޕޮޓޭސިއަމް، ފައިބަރ، ޕްލާންޓް ކޮމްޕައުންޑްސް، އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް، ކެރޮޓިނޮއިޑްސް އަދި ޕޮލީފެނޮލްސް އަނބު ތޮށީގައި އެކުލެވިގެންވާއިރު މީގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އޮކްލަހޯމާ ސްޓޭޓް ޔުނިވާސިޓީގެ 2008 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަނބު ތޮށި ކެއުމަކީ ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑް ސްކޫލް އޮފް ފާމަސީގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަނބުގެ ދެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ނަމް ޑޮކް މައި އާއި އިރްވްވިންގެ އަނބު ތޮށީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ފެޓް ސެލްތައް އުފެދުން ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

އަނބު ކެއުމަށްފަހު ތޮއްޓަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ނަމަ، ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ބައެއް ރެސިޕީތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

  1. އަނބު ތޮށި ސައި: ވަސްއަދި ދިރުވައި ރަހަމީރު ސަޔެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފެނުގައި އަނބު ތޮށިތައް ކައްކާލާށެވެ. ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މާމުއި ނުވަތަ ލުނބޯ ކޮޅެއް އަޅާލެވިދާނެ އެވެ. މީރު ކަމުގެ އިތުރުން އިތުރުން، އަނބުތޮށި ސައިގައި ވިޓަމިންސް އާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ގިނަކަމުން ސިއްހަތަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
  2. އަނބު ތޮށި އަސާރަ: މަސް ފަދައިން މުރަނަ އަދި ކުޅި ނާސްތާއެއް ހެދުމަށް އަނބު ތޮށި އަސާރަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ތުނިކޮށް ކޮށާފައި ވިނެގާ، ލޮނު އަދި މިރުސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަތައް ނެރުމަށްޓަކައި ދުވަސްކޮޅަކަށް ފާމެންޓަށް ދޫކޮށްލާށެވެ. އަނބު ތޮށި އަސާރ އަކީ ކެއުމުގައި ރަހަ އިތުރުކޮށް އިތުރުކޮށް، ރިހަ އަދި ބަތް ފަދަ ކެއުންތަކާއެކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދާ އެއްޗެކެވެ.
  3. އަނބު ތޮށި ޕައުޑަރު: އަނބު ތޮށި ޑިހައިޑްރޭޓަރެއްގައި ހިއްކުމަށްފަހު، ރީތި ޕައުޑަރަށް ވާހެން ހިމުންކޮށްލާށެވެ. އަނބު ތޮށި ޕައުޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ސޫޕް އަދި ރިހަ ފަދަ ތަފާތު ކެއުންތަކަށް ރަހަ އިތުރުކުރެވިދާނެ އެވެ. މިއީ މީރުކަމާއި އަދި މަޑު އަނބު ރަހައެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ.

އަނބު ތޮއްޓަކީ ހޫނު މޫސުމުގެ ބިއުޓީ ރޫޓިންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ