test
- Advertisement -ad image

ހިކެން ބޭނުމިއްޔާ ބަލަންވީ 90 މިނިޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ބެހެއްޓުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ ތަފާތު މަސައްކަތެވެ. ފާޑު ފާޑުގެ ސައި ބުއިމުގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ ކަސްރަތާއި އަދި ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ކަަންކަން ކުރާ މީހުން އުޅެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ވެސް އެއް ކަމަކީ ބިރުވެރި ފިލްމު ބެލުމެވެ. ވިސްނާލާނަމަ މިއީ ބޮޑު ހަކަތައެއް ބޭނުން ނުކޮށް އެހެންނަމަވެސް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން 90 މިނިޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް ބަލާ ނިމޭއިރު ހަށިގަނޑުން 113 ކެލޮރީސް އަނދާކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ. މިއީ 30 މިނިޓް ހިނގާލުމާއި އެއްވަރުގެ ކަމެކެވެ.

ބިރުވެރި ފިލްމް ބަލާއިރު ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ކާރޑިއޯ ނުވަތަ ހިތުގެ ކަސްރަތަށް ވެސް ރަނގަޅުގޮތެކެވެ. ކަސްރަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރަނީވެސް ހިތުގެ ހިނގުމާއި ނޭވާ ލުމެވެ.

2012 ހެދި ދިރާސާއަކަށް ފަހު އޭރުވެސް ވަނީ މި ގޮތަށް ހިކިދާނެކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން ދަ ޝައިނިން، ޖޯވސް އަދި ދަ އެކްސޯސިޒަމް އަކީ މިކަމަށް ރަނގަޅު ފިލްމުތަކެއް ކަމަށް އޭރުވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ