- Advertisement -ad image

ހިރާސް ބަދިގެ: މޮންގޯލިއަން ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޮންގޯލިއަން ރައީސް

ބޭނުންވާތަކެތި: 

3 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)

1 ފިޔާ

3 ލޮނުމެދު 

½ ސަމުސާ އިނގުރު

ލޮނު

½ ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

އަސޭމިރުސް

300 ގ ކުކުޅު (ކައްކާފައި)

1 ޖޯޑު ސްޕްރިންގް އޮނިއަން

3 ބިސް

ރަތް އަދި ފެހި ކެޕްސިކަމް 

ކެބެޖު، ކެރެޓު، ސްޕްރިންގް އަނިއަން

1 މެޒުމަތީ ސަމުސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް 

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް 

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ރައިސް ވިނިގަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވައަކަށް ތެޔޮ އަޅައި ހޫނުވުމުން ލޮނުމެދު، އިނގުރު އަދި ފިޔާ މޯޅިކޮށްލާށެވެ. ދެން ކެޕްސިކަމް، ކުކުޅު އަޅައި 2 މިނެޓް ކައްކާށެވެ. އެއަށްފަހު މެދުގައި ހުސްޖާގައެއް ހެދުމަށްފަހު ބިސް އަޅައި ކްރަމްބްލް ކޮށްލާށެވެ. 

ދެން މިރުސް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ސޯސްތައް އަޅައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ތަރުކާރީތައް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ