- Advertisement -ad image

ލޮނު ލުނބޯ: ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ބޭނުންވާ ތަކެތި
ދޮން ލުނބޯ
ލޮނު
ރީނދޫ
މުގުރި މިރުސް
ކަޅު ދިރި
ހަދާނެ ގޮތް:
އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮނު، ރީނދޫ، މުގުރި މިރުސް އަދި ކަޅުދިރި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާނީ. އެއަށްފަހު ލުނބޯ ހަތަރު ފަޅި އަށް ފަޅާލާނީ މުޅިން ވަކިނުވާ ވަރަށް. ދެން ލުނބޮލުގެ އެތެރެ އަށް އެއް ކުރި މިކުސްކޮޅު އަޅާލާނީ. ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަވީގައި ޖައްސާލީމަ ރީތިކޮށް އަވަހަށް ލުނބޯތައް ފާވެ ރަހަމީރުވާނެ. ރަމަޟާން މަހަށް ބާކީ އޮތީ 27 ދުވަސް ކަމުން މިހާރު ލޮނު ލުނބޯ ހަދައިފިއްޔާ ވަރަށް ރީތިކޮށް ރަމަޟާން މަސް ފެށެންވާއިރަށް ލުނބޯތައް ހުންނާނީ ފާވެ ކެއުމަށް އެންމެ ހެޔޮވަރުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds