- Advertisement -ad image

ހިރާސްބަދިގެ: މިއޮތީ ކުކުޅާއި އަލުވި ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު

ކުކުޅާއި އަލުވި

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

މެރިނޭޓް ކުރުމަށް:

ގާނާފައި ހުރި ލުނބޯއެއްގެ ތޮށި
1 ބޮޑި ލޮނުމެދު
1 ފިޔާ
1 މުށް ތާޒާ ކޮރިއަންޑާ
2 ސައި ސަމުސާ ރޯޒްމެރީ
1 ސައި ސަމުސާ ތައިމް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑާ
ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނާއި އަސޭމިރުސް
1 ސައި ސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަރ
1 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހުދު ވިނެގާ
1 ލުނބޯގެ ހުތް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް

1 ނުކޮށާ ކުކުޅެއް 
4 އަލުވި ކޮށާފައި

ބްލެންޑަރެއްގައި ގާނާފައި ހުރި ލުނބޯތޮށި، ލޮނުމެދު، ފިޔާ، ކޮރިއަންޑާ، ރޯޒްމެރީ އަދި ތައިމް ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މި މިކްސް ތައްޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ދިރި، އޮލިވް އޮއިލް، ވިނެގާ އަދި ލުނބޯ ޖޫސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ކުކުޅާއި އަލުވީ ތައްޔާރުކުރި ޕޭސްޓާއި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަލުވިއާއި އެކު ފިހަންލުމުގެ ކުރިން ކުކުޅު މެރިނޭޓް ކޮށްލުމަށް ދެތިން ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ