- Advertisement -ad image

ހިރާސްބަދިގެ: ފްރައިޑް ޗިކެން ހޮޓްޑޯގް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު

ފްރައިޑް ޗިކެން ހޮޓްޑޯގް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ހޮޓްޑޯގް ބަނަސް

ތެލުލަމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ޗިކެން ފިންގާސް

ޗައިނީޒް ކެބެޖް

މެޔޯނައިޒް

ބާގާ ސޯސް

ބާގާ ސޯސް ރެސިޕީ:

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މެޔޯނައިސް

2 ސައިސަމުސާ މާމުއި

1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަޑް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކެޗަޕް

2 ސައިސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ

މިކްސްް ކޮށްލުމަށްފަހު އަރިމަތީގައި ބަހައްޓާ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހޮޓް ޑޯގް ބަނަސްތައް މެދުން ކުޑަކޮށް ފަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެތެރޭގައި ބާގާ ސޯސްކޮޅެއް އުނގުޅާލުމަށްފަހު، ކޮށާފައި ހުރި ޗައިނީޒް ކެބެޖު އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮށފަައި ހުރި ފްރައިޑް ޗިކެން ކޮޅުތައް ކެބެޖުތައް މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. އެންމެފަހު ކަމަކަށް މައްޗަށް މެޔޯނައިޒް ނުވަތަ ބާގާ ސޯސްކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ