- Advertisement -ad image

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.
މިސަރަހައްދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހިޔާސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ބާބަކިއު އިވެންޓެއް އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ މި އިވެންޓުގައި ހިޔާ ކޮމިއުނިޓީ ތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި, އަދި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ހުޅުމާލޭގައި ބާބަކިއު ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުމަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ..

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. ތިޔަހިޔާ ކޮމިއުނިޓީން އަހަރުމެންނައްކުރާފައިދާއކީކޮބާ ދެންކުލިވެސް ދައްކަން ކޮމިއުނިޓީއައްތަ

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ