- Advertisement -ad image

ރޯދަމަހުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ 4 ގަޑިއިރު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ހިޖުރައިން 1443 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރެއެވެ.
އެހެންކަމުން އެ ދުވަސްތަކުގައި މި ވަގުތަށް ފައްތައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭއްވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާރޗްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ