- Advertisement -ad image

އީދު ޗުއްޓީން އެއްދުވަސް އުނިކޮށް 24 އެޕްރީލްގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ދުވަސްތަކުން އެއް ދުވަސް އެޑިއުކޭަޝަން މިނިސްޓްރީން އުނިކޮށްފިއެވެ.
ބަދަލުގެނެސްފައިވާ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު 24 އެޕްރީލްވާ ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގެ ފަހު ޓާރމުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ 21 އެޕްރީލްވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އީދު ޗުއްޓީތަކާއި ދިމާކޮށް ލިބޭ ބައެއް ރަސްމީ ދުވަސްތައް ސަރުކާރުން ބަންދުކުރެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ