Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް، ދިވެހި އުމްރާވެރިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ދިވެހިން މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ދިވެހިން މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލު ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު މީގެކުރިން އެ ދަތުރަކީ ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ދިގު ދަތުރެއްކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ އުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތަކަށް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒު ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިން 7 ގަޑިއިރުން ބަހުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ކުރާ ތަކުލީފު ބޮޑު ދަތުރު ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށްދާ މީހުން ދަތުރުކުރުމަށް ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ދަތުރުތަކުގައި ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން 7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރުގެ ދިގުމިން 2 ގަޑިިއިރަށް ކުރުވެގެންދާނެކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ހައި ސްޕީޑް ޓްރެއިންގެ ހިދުމަތް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަން ފެށީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި ރަމަޟާންމަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުންކަމަށެވެ.

މައްކާއާއި މަދީނާއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މި ރޭލްތަކަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ. ރޭލުގައި ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހުމާއެކު ދިވެހި ޢުމްރާވެރިން ކުރިން ކުރަމުންއައި ދަތުރުގައި ތަހައްމަލުކުރަމުންދިޔަ ބުރައަށް ވަރަށްބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ދެކެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ