Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އެއްމަސް ތެރޭގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާނަން: ސައީދު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުރިއަށް އޮތް އެއްމަސް ތެރޭގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ޕީއެންސީ ހަރުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ސައީދު ވަނީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތަށް އެސްޓީއޯ އިން ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު ދެ ޓޭންކަރު ގަނެ އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ޗާޓުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަނާ އެކު ވެސް މި ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްތައް އެސްޓީއޯ އިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 40 މީހުންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް މީގެ ތިން ހަފްތާ ކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާ އެކު ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ އަކީ 6.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޖީޑީޕީއަށް އިތުރު 400 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޭގެ ޖަލްސާގައި ސައީދު ވަނީ  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތްގޮތުން، ބޭރުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްތަކުން ރާއްޖެއަށް ފައިނޭނެސް ލިބުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނަމަވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ބުނެދެމުންދާކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، މި ޙާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިހާރު އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ދެން މި ރާއްޖެއަކުން ސަސްޓެއިން ނުކުރެވޭ ދަރަންޏެއް ނުއުފައްދާނަން. ދެން އުފައްދާނީ އިންކަމްއާއި ގުޅޭ ދަރަނި. އޭރުން ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވެ ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، އިޤްތިޞާދީ ބުރަ ކުޑަވާނެ.” އިޤްތިޞާދީ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވަނީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޒަޢާމަތުގައި މި ރާއްޖެ ނުދަރާނެކަމަށާއި، ރާއްޖެ ދާނީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިއަށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީވެސް ދާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންކަމަށާއި، ވަޢުދުތައްވެސް ދާނީ ފުއްދަމުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ