test
- Advertisement -ad image

އިހްޔާގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް މިރޭ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބާއްވަމުން އަންނަ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.
އެގޮތުން އެމިނިސްޓްރީން ބުނީ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ އޮންނައިރު މި ފޯރަމުގެ މައުޟޫޢު އަކީ ” ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ރަމަޟާން” ކަމަށެވެ.
މިރޭގެ ފޯރަމްގައި މައުޟޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ އެވެ.
މި ފޯރަމް ފަށާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި މިރޭ 21:30 ގައެވެ.

މިއަހަރު ޖުމްލަ 17 އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މާލޭގައި 9 ޕްރޮގްރާމް އަދި އަތޮޅުތަކުގައި 8 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.
މާލޭގައި އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް އޮންނާނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ރޭ 21:30ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުރޭ ރޭގަނޑު 21:30ގައެވެ.
23 މާރިޗް 2023
26 މާރިޗް 2023
30 މާރިޗް 2023
2 އެޕްރިލް 2023
6 އެޕްރިލް 2023
9 އެޕްރިލް 2023
13 އެޕްރިލް 2023
16 އެޕްރިލް 2023
19 އެޕްރިލް 2023
އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް (އަތޮޅުތައް)
24 މާރިޗް 2023
28 މާރިޗް 2023
31 މާރިޗް 2023
4 އެޕްރިލް 2023
7 އެޕްރިލް 2023
8 އެޕްރިލް 2023
11 އެޕްރިލް 2023
14 އެޕްރިލް 2023
އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ (24 މާރިޗް 2023) އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ހޯލްގައެވެ. ”ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން” މި މައުޟޫޢުއަށް ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލް އަދި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރުއެވެ.


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ