- Advertisement -ad image

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް: މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށުނީ ކިހިނެތް؟

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މުޅި ދުނިޔެ އެއްތަނަކަށް ޖަމާވާ ދުވަހެކެވެ. މިއަދަކީ ކޮންމެ ސިނާއަތަކާއި ދާއިރާއެއްގައި ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިވުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުމަށެވެ.

ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ ގައުމީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ވެސް މެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕެއިންތައް ފެށުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ އަސްލު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ އަސްލަކީ 19 ވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅު އެމެރިކާގައި ހިނގަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހަރަކާތުން ފެށުނު ކަމެކެވެ. މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ 1886 ވަނަ އަހަރުގެ އެދުވަހު ފެށުނު އަށް ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި އެމެރިކާގައި ހަޅުތާލު ކުރި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅި ތާރީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މުހިންމު ޙަރަކާތް ނިމިގެން ދިޔައީ ޝިކާގޯގެ ހޭމާކެޓް އެފެއާރއަށެވެ. މިއީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުޒާހަރާއެއް ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެކެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ހަތް ފުލުހަކާއި އާންމުންގެ ހަތަރު މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް ހާދިސާއަކީ 1886 ވަނަ އަހަރު ޗިކާގޯގައި ހިނގި ހޭމާކެޓް އެފެއާއެވެ. އެ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތްތެރިން ހޭމާކެޓް ސްކޮއާއަށް އެއްވެ ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތުގެ ގަޑިއިރު އަށް ގަޑިއިރަށް ކުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މުޒާހަރާ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުން މުޒާހަރާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ބަދަލުވެ، ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް، އެންމެންނަށް ވެސް މިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގެ މުސްތަޤްބަލެއް ކުރިއެރުވުމަށް މުހިންމު ފޯރަމެކެވެ. 

އަދި މި ދުވަހުގައި ޤައުމުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްތެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ވެސް މި ދުވަހު ހަނދާންކޮށްދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ