- Advertisement -ad image

ކާކު ކަން ނޭންގޭ ޕާކިސްތާނު މީހަކު ތުރުކީ-ސީރިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން ފަންޑަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު ކާކުކަން ނާންގާ 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެ އެމީހުންގެ ގެދޮރު ހަލާކުވި ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަމަށެވެ.
މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި މަރުވެ ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ އޯގާތެރިކަމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެހްބާޒް ޝަރީފް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޮޝިންޓަންގައި ހުންނަ ތުރުކީގެ އެމްބަސީއަށް ވަދެ ބިންހެލުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އެ ހަދިޔާ ދިން ރައްޔިތަކު ދެއްކި މިސާލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

“މިއީ އުނދަގުލުގެ މައްޗަށް އިންސާނިއްޔަތަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭ ފަދަ ޝަރަފުވެރި އަމަލެއް،” ޝަރީފް އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ.
މި ހަދިޔާ ލިބިފައިވަނީ ތުރުކީގެ މަދުވެގެން 590،000 މީހުންނާއި ސީރިއާގެ 284،000 މީހުންނަށް ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އދ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 45،000 މީހުންނަކީ ރެފިއުޖީން ކަމަށާއި އިތުރު 545،000 މީހުންނަކީ ރަށުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަވެސް ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ