- Advertisement -ad image

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޢުމްރާ ކުރުމަށް ވަކި ހުއްދައެއް ބޭނުންވޭ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު އުމްރާ ކުރުމުގެ ކުރިން އުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ނޫސުކް އެޕްގެ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.
ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުންނަށް ހާއްސަ މުހިންމުކަމެއް ލިބިފައިވާ މަހެއް ކަމުގައިވާއިރު، މި ދުވަސްވަރު ގިނަ ބަޔަކު ގިނައިން އުމްރާކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެއް ތަފާތުވާނެއެވެ.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އުމްރާ ކުރުމަށް ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.
އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހައްޖުވެރިންނަށް ހުއްދަ ނެތި މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ މާތް މަޓާފް އަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ.
ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ޔޫޒަރުން ނޫސުކް އެޕް ޑައުންލޯޑްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ޔޫޒަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބި، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ އިރުޝާދު މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު އުމްރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސްލޮޓް ރިޒާވް ކުރަން ފަށަން ޖެހެނީ މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފަށާފައިވާތީ އެވެ.
އުމްރާއަށް ލިބެން ހުރި ސްލޮޓްތައް ދައްކާލުމަށް ނޫސުކް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ރަނގަޅު ސްލޮޓްތައް ރިޒާވް ކުރެވޭނެ އެވެ. ސްލޮޓްތައް ލިމިޓެޑް ކަމުން އަވަހަށް ނަގާފާނެކަން ހަނދާން ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ނޫސުކް އެޕްގައި ސްލޮޓްތައް ހުރި މިންވަރު ދައްކާލުމަށް ކުލަ ކޯޑް ސިސްޓަމެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ފުރިހަމައަށް ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ސްލޮޓެއް ރަތްކުލައިން ހައިލައިޓް ކުރާނެ އެވެ. ރިޒަރވޭޝަން އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސްލޮޓެއް ފެހިކުލައިން ދައްކާނެއެވެ. އަޅި ކުލައިގެ ސްލޮޓްތަކަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުޅުވާނެ ތާރީޚުތަކެވެ.
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު މަޓާފް ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އުމްރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ އިދާރާއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި މަހު ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެ ސަރަހައްދު ދަނީ ފުރުމަކާ ގާތްވަމުންނެވެ.
ރަމަޟާންމަހު އުމްރާ ކުރަން ގަސްތުކުރާ އުމުރާވެރިންނަށް ނޫސުކް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެ ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ޖާގަ ހޯދުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއިއެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސްލޮޓް ރިޒާވް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ