test
- Advertisement -ad image

ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނާ ކުރިމަތިލާން ފިނި ކުރުމުގެ އައު އުސޫލެއް ސައުދީން ޓެސްޓް ކުރަނީ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އާ ފިނިކުރުމުގެ އުސޫލެއް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ސައުދީ ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ ފޯ ރޯޑްސް (ގާރ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް މުނިސިޕަލް އެންޑް ރޫރަލް އެފެއާޒް އެންޑް ހައުސިންއާ ގުޅިގެން ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުގަދަކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް އާ ފިނިކުރުމުގެ އުސޫލު ވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރަން ފަށައިފައެވެ.
“ކޫލިންގ އެސްފާލްޓް ސަރފޭސް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަޖުރިބާ ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

މި ތަޖުރިބާ ފެށިގެން އައީ ފިނި ޕޭވްމަންޓް ބޭނުންކުރުމުންނެވެ. އަދި މިއީ ގޭގައި ހަދާ ތަކެތި ކަމަށާއި، މިއީ އިރުގެ ރޭޑިއޭޝަންގެ ކުދިކުދި މިންވަރުތައް ޖަހައިގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި މާއްދާއިން ރޭތައް ރިފްލެކްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މެދުވެރިކޮށް، އަދި މިހެންވުމުން އޭގެ ބިންމަތީގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ މިންވަރު ހިފހައްޓައިދެއެވެ. މި މެޓީރިއަލް އަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ވެއިޓިން އޭރިއާތަކާއި މީހުން އެއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މާ އަރާމު މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދެނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ