test
- Advertisement -ad image

މަރުގެ ހުކުމް އުވާލުމަށްފަހު ގަތަރުން އިންޑިއާގެ ނޭވީގެ ކުރީގެ އޮފިސަރުން ދޫކޮށްލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ކުރިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އަށް ނޭވީ އޮފިސަރުން ގަތަރުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އަށް އޮފިސަރުން މިނިވަންކުރިކަން އިއުލާނުކުރުމުން ދޯހާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސްއެ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ހުކުމް ކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ތަފްސީލް އަދި ވެސް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

“ގަތަރު ސްޓޭޓްގެ އަމީރު މި މީހުން މިނިވަންކޮށް ގެއަށް އައުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު ކުރަން،” ނިއު ދިއްލީގައި އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ސަބްމެރިންއާ ގުޅުން ހުރި ނާޒުކު މައުލޫމާތުތަކެއް އިޒްރޭލުގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ގަތަރާއި އިންޑިއާއިން ވެސް ރަސްމީކޮށް އެ ދައުވާތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އިބްތިދާއީ ކޯޓަކުން މިދިޔަ އަހަރު އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަ ފާޅުކޮށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ގައިދީންނަށް ކޮންސިއުލާ އެކްސެސް ލިބިފައިވާކަން އެމްއީއޭ އިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ހަމަ އެ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެ ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުންގެ މަރުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޯޓަކުން ތަފާތު ޖަލު ހުކުމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން ހަތް ފިރިހެނުން މިހާރު ވެސް އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަށް ވަނަ މީހާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ދޫކޮށްލި ޝަރުތުތަކާއި މައްސަލައިގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ