- Advertisement -ad image

ޣައްޒާގެ 576،000 މީހުން ތިބީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ފިޔަވަޅެއް ދުރުގައި: އދ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްރާއީލުން “ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް” ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު، އަވަސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ، އެންކްލޭވްގެ އާބާދީގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމަށް ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މި އިންޒާރުތައް ދީފައި ވާއިރު ޣައްޒާގެ އުތުރުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތި ނެގުމަށް އެއްވެ ތިބި ފަލަސްތީނު ސިފައިންނަށް އަނެއްކާވެސް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހާފައިވާ މަންޒަރެވެ.

މި ބަޑީގެ ހަމަލާގައި މީހަކު މަރުވި ކަމެއް ނުވަތަ ޒަހަމްވި ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ފަސްވަނަ މަސް ފެށެން އުޅޭއިރު، މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 29،878 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. ޣައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރާ ހަތިޔާރު އެޅި ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ އެތެރޭގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،139 މީހުން ޝަހީދުވެ، އިތުރު 253 މީހަކު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަސްކަރީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވައިގެ ހަމަލާދިނުމާއި، ޣައްޒާގެ އުތުރާއި މެދުތެރެއަށް އެއްގަމު މަގުން ހަމަލާދިނުމާއި، އެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ އެންމެ ކްރޮސިން ޕޮއިންޓެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އދ.ގެ ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެޖެންސީ (އޯސީއެޗްއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ރަމޭޝް ރާޖަސިންހަމް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ޣައްޒާގައި މަދުވެގެން 576،000 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ހަ ކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ އެންކްލޭވްގައި ދިރިއުޅޭ 2.3 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީއަށް ކަމަށް ޣައްޒާގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޣައްޒާގައި ފެތުރެމުންދާ ކާރިސާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާ ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ވާނޭކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާޖަސިންހަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އދ އާއި އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ ހަމައެކަނި ޣައްޒާއަށް ސަޕްލައި ވެއްދުމަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރުމާއި، ހުރަސްއެޅުމާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި މުވާސަލާތު ކުރުން މަނާކުރުމާއި، ހަރުކަށި ވެޓިން ޕްރޮސީޖާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި، ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖެނީވާގައި އޯސީއެޗްއޭގެ އެހެން ތަރުޖަމާނު ޖެންސް ލާރކޭ ވެސް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ